Coco Vlaanderen vzw - Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw

Prijssimulator Postquotum
                                (link onderaan de pagina)


Beste suikerbietplanter van TS,

Elke planter die bieten levert aan Tiense Suikerraffinaderij ontving wellicht reeds de uitgebreide toelichting m.b.t. de uitzaai 2017. De toelichting geeft een samenvatting van datgene wat tijdens de informatievergaderingen TS werd voorgesteld; er wordt u ook gevraagd naar uw belangstelling tot het afsluiten van één of twee contracten (basiscontract en/of bijkomend contract) voor 2017.
Ondertussen bezoeken de landbouwkundigen hun cliënteel om hen te begeleiden bij het invullen van het “aanvraagformulier hoeveelheid bieten – campagne 2017”

Het moet voor iedere planter duidelijk zijn dat dit opnieuw een eenzijdig initiatief is van TS. Uw plantersorganisatie kan zich niet akkoord verklaren met de voorwaarden die u in de toelichting worden voorgesteld en herhalen dat, zolang er geen Interprofessioneel Akkoord is afgesloten,  er u geen wettelijk contract kan worden voorgelegd (wat het aanvraagformulier, voor alle duidelijkheid, ook niet is).

Met dit schrijven willen wij u helpen een juist(er) inzicht te krijgen in hetgeen u wordt voorgesteld. U gebruikt hiertoe onze simulator, waar u zelf een aantal persoonlijke parameters zoals gemiddelde opbrengst, suikergehalte, grondtarra,  … kunt inbrengen. Op deze wijze kunt u voor uzelf het best inschatten waar u zich bevindt ten opzichte van de door de TS (optimistisch) berekende gemiddelde TS-planter en de voor uzelf voorgestelde berekening van TS.
Wat vragen wij u in te vullen?

1)       gemiddeld rendement van de laatste 5 jaar
           (en niet van de laatste 3 jaar – hetgeen TOP-jaren waren!)

2)      gemiddeld suikergehalte van de laatste 5 jaar
          (en niet van de laatste 3 jaar – hetgeen TOP-jaren waren!)

3)      gemiddelde koptarra van de laatste 5 jaar

4)       een schatting van de koptarra die u (omdat de TS vanaf                 2017 de volledige biet zal betalen) meer zal leveren                     bovenop uw gemiddelde koptarra
            (TS schat dat 4 % meer zal geleverd worden, wij houden               het op gemiddeld 2 %)

5)      gemiddelde grondtarra van de laatste 5 jaar

6)      gemiddelde afstand van uw bietpercelen tot de fabriek

7)      uw tonnage bieten dat u eventueel wenst te contracteren                                          (basiscontract + bijkomend contract)

Op basis van deze parameters zal een berekening worden gemaakt van uw inkomen/ha en inkomen/ton bieten. Dit inkomen wordt ook vergeleken met wat u voor dezelfde parameters zou ontvangen in 2016, t.t.z., tijdens dit laatste quotumjaar.
De bekomen resultaten zijn steeds pulp, grondtarra, laadkosten, … inbegrepen maar exclusief een eventuele meerprijs of prijssupplement.

Desgewenst kan aan de basisberekening nog het volgende toegevoegd worden: premie vroege leveringen, premie late leveringen en TopTex-premie. U vult één van de drie mogelijke periodes in (ofwel vroeg, ofwel tussen 1 en 8/12, ofwel na 8/12) en nooit twee periodes samen! Er is alleen een geldige invoer als het vakje groen kleurt nadat u de datum hebt ingevoerd!
De simulator laat NIET toe uw totale hoeveelheid te spreiden over verschillende leveringsperiodes – om dit toch te doen moet u uw leveringen zelf opdelen en voor elke opdeling een aparte berekening uitvoeren.
De prijssimulator gaat er van uit dat de transportvergoeding ten laste van de planter voor bieten van het bijkomend contract overeenkomt met de vergoeding van 4 Euro die bovenop de basisprijs wordt betaald (zie vraag 1 op blz 3 van TS), of m.a.w., dat de prijs voor de bieten basiscontract en bijkomend contract identiek is.

Er wordt (zoals TS dit doet) ook geen gemiddelde ha-opbrengst berekend van quotumbieten + buitenquotumbieten of contractbieten + buiten contractbieten. Wij gaan ervan uit dat u de beste vergelijking kan maken aan de hand van de prijs van de basiscontractbieten, desnoods aangevuld met de diverse premies.

Met eventuele boetes voor bv het niet vol leveren van uw contract bij onvoldoende uitzaai (= min 1,5 Euro/ton – laatste vraag blz 3 van TS) of boetes voor het niet afdekken van de bieten, … wordt in de simulatietabel geen rekening gehou
den.

Voor Zelfvervoerders en Particulier Vervoer zal het uiteindelijk financieel resultaat lichtjes afwijken van het resultaat berekend door de prijssimulator, maar het ziet ernaar uit  dat de eindevaluatie ook voor hen in dezelfde richting wijst!

Het moet duidelijk zijn dat het uiteindelijk inkomen zal afhangen van het niveau van de suikerverkopen van SZ4 (zie vraag 3 in toelichting TS) en van het Prijssupplement (zie vraag 2,5,6,8,10 van TS).

Vandaag stellen wij u voor uw realistische rekening te maken op basis van een gemiddelde suikerprijs van 400 tot 425 Euro/ton suiker. Wat het morgen zal zijn is koffiedik kijken … 375? 400? 450? 475? Wie zal het zeggen! En wat zal het prijssupplement inhouden? Wie wil het zeggen?

Met bovenstaande informatie én met het resultaat van de prijssimulator kan u nu met kennis van zaken het “aanvraagformulier” invullen. Wij rekenen er op dat het uiteindelijk resultaat, eens een Interprofessioneel Akkoord kan worden overeengekomen, nog positief mag evolueren!

Lees ook, vooraleer uw “aanvraagformulier” terug te zenden aan TS, aandachtig de brief van het Coördinatiecomité Haspengouw die u weldra in uw bus vindt. Mogen wij u vragen de aanbevelingen in deze brief strikt op te volgen. Waarvoor dank!