Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw - wij zijn er voor u ...

bietenbetaling op 31 maart!


Uitgezonderd de bieten die vrijwillig  werden overgedragen naar de huidige campagne 2012/2013, zullen al de bieten die tijdens de campagne 2011/2012 werden geleverd einde maart vergoed worden. Er is dus geen verplichte overdracht van overschotbieten.
 
Hierna vatten we de verschillende betalingen kort samen
 
Met de betaling van 22 december 2011 werd een voorschot uitbetaald op de quotumbieten 2011/12 die geleverd werden vóór 14 december 2011.
Ook ontvingen de planters op 22/12/11 een nabetaling (de “meerprijs”) van 1,86 Euro/ton voor de quotumbieten die geleverd werden tijdens de campagne 2010/2011 en werden de resterende buiten quotumbieten van 2010/2011 uitbetaald, deel als “geherclasseerde” bieten à 28,15 Euro/ton en deels als "gewone" overschotbieten à 26,29 Euro/ton.                         
 
Op 31 januari 2012 werden de geleverde quotumbieten 2011/2012 voor 100 % afgerekend, alsook de verschillende premies (premie vroege leveringen, (voorschot op) premie late leveringen, afdekpremie en  financiële premie voor leveringen na 13 december).

Tegelijkertijd werd de afrekening gemaakt voor het laden en het transport van de bieten, de pulpvergoeding, de participatiebijdrage aan Sopabe-T en de syndicale plantersbijdrage.

Ook de door Europa opgelegde maar door CBB gecontesteerde productieheffing van 0,88 Euro/ton werd op 31/01
in mindering gebracht.

 
Op 31 maart 2012 worden de buiten quotumbieten 2011/2012 uitbetaald, deels als geherclasseerde bieten à 26,29 Euro/ton, deels als “gewone” buiten quotumbieten à 25,06 Euro/ton.

Ook vindt een belangrijke nabetaling plaats van 8 Euro/ton voor de in 2011/2012 geleverde quotumbieten en geherclasseerde bieten.

Deze 8 Euro is een voorschot op de “meerprijs” die gerealiseerd werd bij de verkoop van consumptiesuiker op de Europese markt.

De meerprijs zal uiteindelijk +/- 13 Euro/ton voor de quotumbieten en
+/- 11 Euro/ton voor de geherclasseerde bieten bedragen.

Het saldo van respectievelijk +/- 5 en +/- 3 Euro/ton zal uitbetaald worden op 22 december 2012.

Tot slot worden op 31 maart desgevallend nog een aantal (al dan niet kleine) correcties toegepast i.v.m. de toekenning van premies, transportvergoeding, vergoeding suikergehalte, koptarra, … . Deze correcties zijn het gevolg van ofwel interventies naar aanleiding van de syndicale controle tijdens de campagne, ofwel een aanpassing ingevolge individuele klachten.
 

Website mogelijk gemaakt <br/>door  Vistaprint
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint