Coco Vlaanderen vzw - Verbond Vlaamse Suikerbietplanters Tiense vzw
ISCAL - IPA 2017

rekentabel ISCAL 2017 - link onderaan deze pagina

De ondertekening van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2017/18  is het startschot geweest voor het aanbieden van een contractvoorstel aan de planters van Iscal.

Dit IPA 2017/18 is het resultaat van heel wat overleg waarbij de verzuchtingen en verwachtingen van fabrikant én plantersorganisatie gewikt en gewogen werden. Kenmerkend was het wederzijdse respect dat beide partijen elkaar betuigden. Het akkoord is duidelijk een “partnership” tussen “partners” en voldoet aan de uitgangspunten die we als plantersorganisatie steeds hebben vooropgesteld: een minimum kostendekkende  en concurrentiële prijs én een billijke verdeling van de toegevoegde waarde. 

Wat houdt het akkoord in?

Contractvoorstel

Het IPA 2017 stelt dat aan elke planter die aandeelhouder is van Sopabe én die beschikt over een certificaat van Vegaplan, een contractvoorstel zal worden aangeboden (Sopabe is de participatievennootschap  van de bietplanters  die aandeelhouder is van Iscal Sugar NV). 

Planters die niet (volledig) in orde zouden zijn met één van beide voorwaarden, kunnen zich nog tijdig in orde zetten.

In het contractvoorstel wordt een productiehoeveelheid voorgesteld aan een bepaalde prijs. De basis van de voorgestelde productiehoeveelheid is het aantal aandelen Sopabe waarover de planter beschikt, beperkt tot zijn huidige quotumhoeveelheid. Zodoende wordt 100 % de link gelegd met de participatie en wordt correct uitvoering gegeven aan het prioriteitsakkoord dat bij de oprichting van Iscal Sugar NV tussen de aandeelhouders werd overeengekomen.

De planter die een kleinere hoeveelheid wenst te contracteren kan dit, maar moet zijn “overschot” aan aandelen dat overeenkomt met het gedeelte dat hij niet wenst te produceren, overdragen aan een collega-planter of aan Sopabe (1 ton bieten = 8,8 aandelen S = 8,8 Euro)

Suikerbietprijs

Het contractvoorstel voorziet een productiehoeveelheid, uitgedrukt in ton biet à 17,5 % suikergehalte. De referentieprijs bedraagt 29,84 Euro/ton bij een suikerprijs van 404 Euro/ton suiker. 

De definitieve suikerbietprijs wordt vastgesteld in oktober 2018 (na afloop van de campagne 2017/18) en zal aangepast worden in functie van de gemiddelde gerealiseerde suikerverkoopprijs tijdens deze campagne 

De suikerbietprijs varieert ook in functie van het suikergehalte. Voor suikergehaltes tussen 16 en 19 % wordt een suikerpremie betaalt van 0,9 % per bijkomend 0,1 % suikergehalte boven het referentiesuikergehalte van 16 % - voor hogere suikergehaltes daalt de premie naar 0,8 % (tussen 19 en 20 %) en 0,7 % (tussen 20 en 22 %).

Vanaf 2017 wordt er geen productieheffing meer ingehouden van € 0,88/ton bieten à 16 %. 

Tonnencontract

Het grote verschil tussen “vroeger” en “nu” is de vaststelling wanneer u uw contract hebt voldaan of niet. 

In het quotumtijdperk was uw basisrecht uitgedrukt in “kg suiker”, dat werd omgezet in een hoeveelheid bieten à 16 % suikergehalte. Leverde de planter rijke(re) bieten, dan volstond een kleinere hoeveelheid bieten om het “suikercontract” vol te leveren.

Vandaag wordt u een “tonnencontract” voorgesteld. Er wordt van u verwacht dat u de gecontracteerde tonnen ook werkelijk levert, en al de geleverde tonnen “binnen contract” zullen u uitbetaald worden, ongeacht het suikergehalte. Hoe rijker de bieten die u levert, hoe hoger uw inkomen.

De geleverde tonnen “buiten contract” zullen apart afgerekend worden. Overschotbieten van planters die om één of andere reden overdreven hebben uitgezaaid, zullen kunnen afgerekend worden aan een niet kostendekkende bietenprijs. De drempel vanaf wanneer dit van toepassing zal zijn wordt interprofessioneel vastgesteld tussen plantersorganisatie en fabrikant. 

Dynamiek

De dynamiek (= vermindering productierecht voor de volgende campagne) is van toepassing als zou blijken dat de uitzaai onvoldoende was om aan de gestelde contractvoorwaarden te kunnen voldoen. 

Aan de planter kunnen de nodige bewijsstukken opgevraagd worden om de uitgezaaide oppervlakte te verifiëren. De dynamiek treedt in werking als minder dan 70 % van het contract wordt geleverd. 

Als blijkt dat de planter voldoende oppervlakte heeft uitgezaaid om aan de gestelde contractvoorwaarden te voldoen, maar toch minder dan 70 % van het contract kan leveren, dan is de dynamiek niet van toepassing. Het is een bevoegdheid van de Paritaire Commissie om de regels van de dynamiek op te volgen en toe te passen. 

Receptievoorwaarden

Aan de receptievoorwaarden werden voor 2017 geen grote wijzigingen aangebracht. 

De vaststelling van de koptarra in de receptie blijft van toepassing, alsook de regels m.b.t. de vaststelling en de toepassing van een “malus” (m.a.w. boete) bij grondtarra hoger dan 5,5 % (fabrieksvervoer).

Ook de afspraken m.b.t. de toekenning van pulp en de vaststelling van de pulpvergoeding blijven ongewijzigd. 

Nieuw is de herinvoering van de (pas vorig jaar) afgeschafte premie voor het vrijwillig afdekken van de bietenhoop met TopTex vanaf 6 oktober. Op aandringen van de Waalse planters zal de premie van 0,40 Euro/ton netto (afkomstig uit de planterspot) uitbetaald worden op voorwaarde dat de omstandigheden van die aard zijn dat afdekken verantwoord is én dat de bietenhoop minstens 10 dagen afgedekt blijft. 

De fabrikant moet binnen de 24 uur van de afdekking op de hoogte gebracht worden en zal steekproefsgewijs de nodige controles uitvoeren. Onterecht als afgedekt aangegeven bietenhopen worden beboet à 5 Euro/ton! 

De norm voor de onoplosbare as in pulp werd opgetrokken naar de Europese norm van max. 4,5 % op droge stof (tot nu was dit 3,5 %). Bij een overschrijding van deze norm wordt er wel een compensatie uitgevoerd vanaf 3,5 %. Indien de overschrijding het gevolg zou zijn van de levering van extreem “vuile” bieten (= bieten met veel grond), zal er interprofessioneel een passend akkoord worden opgemaakt.

In de rekentabel kunt u in de gele vakjes uw persoonlijke gegevens invullen en nagaan op welk moment u uw contract al dan niet hebt vol geleverd en welke uw totale financiële opbrengst en opbrengst/ha zal zijn. Ook kunt u er nagaan of het nuttig is uw oppervlakte, in overleg met uw landbouwkundige, aan te passen.